Python AWS Lambda Monorepo — Part 3: Test, Build, and Deploy